For Students‎ > ‎

Data Bases (Bazy Danych) 2016-2017

Wykłady

Wykłady odbywają się co wtorek o godz. 11:15 w sali 3.11 w bud. C-11.
Konsultacje odbywają się we: sprawdź tutaj

Syllabus:

Prezentowany poniżej syllabus będzie ulegał zmianom. 

 # Data   Temat  Materiały wykładowe  Materiały do przeczytania
 1   Organizacja kursu; Pojęcia relacyjnej bazy danych oraz języka SQL; Dialekty języka SQL  
 2  Pojęcia relacji i kluczy; Pojęcia tabel i uprawnień; Modele baz danych;
1, 2
 3 Formułowanie prostych zapytań wybierających na jednej tabeli W3 3, 4
 4
Zapytania wybierające W4  5
 5
Operacje łączenia tabel W5, K5  
 6
Budowa zapytań złożonych W6, K6  
 7
Podstawowa optymalizacja zapytań W7, K7  
 8
Podstawy projektowania baz danych W8  
 9
Warsztat projektowania bazy danych  W9  
 10
Procedury składowane, funkcje i wyzwalacze  W10, K10  
 11
Widoki i tabele tymczasowe  W11, K11  
 12 Kolokwium
 
 13
Programy składowane    
 14  Sesja praktyczna    
 15  Podsumowanie zajęć    


Zasady zaliczenia grupy kursów:
 1. Zaliczenie grupy kursów odbywa się na podstawie uśrednienia ocen zdobytych z części laboratoryjnej oraz wykładowej.
 2. Ocena za laboratorium jest wystawiana zgodnie z ustaleniami przekazanymi przez prowadzących.
 3. Ocena za wykład uzyskiwana jest na podstawie: obecności (10%), aktywności (10%) oraz kolokwium (80%).
 4. Aby uzyskać ocenę pozytywną z grupy kursów należy uzyskać ocenę pozytywną zarówno z laboratorium jak i z wykładu.


Laboratoria:
Zajęcia laboratoryjne składają się z 4 części:
 • krótkie przedstawienie zagadnień do zrealizowania na zajęciach (do 15 min.) - możliwie forma tutorialu,
 • czas na ćwiczenia indywidualne (do 40 min.),
 • czas na rozwiązanie zadań zaliczających ćwiczenia, które będą przekazane studentom podczas zajęć (ok. 20 min.),
 • ocena zadań
Podział na części oraz czas ich trwania może ulec zmianie, prowadzący poinformują Państwa o obowiązującym sposobie pracy na zajęciach.

 # Temat   Materiały
  Wstęp  
1 Konfiguracja połączenia do bazy danych; Przykładowe zapytania na bazie  
2 Importowanie istniejącej bazy danych; Łączenie się z bazą danych z poziomu arkusza kalkulacyjnego oraz języka Python
  Proste zapytania
3 Przygotowanie zapytań podsumowujących dane w jednej tabeli zagadnienia
4 Badanie danych z podziałem na grupy zagadnienia
5 Ćwiczenie złożonych zapytań hackerrank advanced select
  Zapytania złożone i optymalizacja
6 Budowa złożonych zapytań korzystających z wielu tabel hackerrank basic join, advanced join
7 Podstawowe ćwiczenia z optymalizacji zapytań  
8 Zaawansowane ćwiczenie z optymalizacji zapytań zagadnienia
  Projektowanie  
9 Projektowanie bazy danych za pomocą narzędzi graficznych; Tworzenie i modyfikowanie tabel, Wypełnienie jej danymi pochodzącymi z plików tekstowych dane do importu
  Administracja  
10 Konfiguracja dostępów i uprawnień. Testowanie dostępu do tabel  
  Rozwiązywanie problemów rzeczywistych - projekt  
11 Rozwiązywanie rzeczywistego problemu na podstawie analizowanych danych  wymagania
12 Ćwiczenia z przygotowywania automatycznych analiz z wykorzystaniem arkusza kalkulacyjnego  
13 Ćwiczenia z przygotowywania automatycznych raportów z wykorzystaniem języka Python oraz HTML  
14 Ćwiczenia z przechowywaniem wyników tymczasowych i widokami  
  Zakończenie  
15 Podsumowanie laboratorium  

Zaliczenie laboratorium:
 1. Każdorazowe rozwiązanie zadań na laboratorium będzie oceniane przez prowadzącego
 2. Ocenie będzie podlegał projekt realizowany na kilku ostatnich zajęciach. 
 3. Zaliczenie kursu będzie możliwe po uzyskaniu pozytytnej oceny za zadania oraz za projekt. 
 4. Ocena za laboratorium będzie składała się ze średniej ważonej z zadań (40%) i projektu (60%).
 5. Prowadzący zastrzega sobie prawo do podniesienia końcowej oceny pozytywnie wyróżniającym się studentom (np. aktywnie uczestniczącym w zajęciach, niespóźniającym się na zajęcia). Prowadzący zastrzega sobie również prawo do obniżenia oceny końcowej negatywnie wyróżniającym się studentom (np. spóźnianie się na zajęcia, przeszkadzanie prowadzącemu w prowadzeniu zajęć, przeszkadzanie innym studentom podczas zajęć).
Nieobecności na laboratorium:
Proszę o zapoznanie się z terminami zajęć zgodnie z kalendarzem akademickim PWr. Dopuszczalna jest jedna nieobecność usprawiedliwiona i jedna nieusprawiedliwiona.